Eerste Dijle-Zennedag focust op de integrale projecten

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Eerste Dijle-Zennedag focust op de integrale projecten

Op 14 december mocht ik als voorzitter van het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken de eerste Dijle-Zennedag openen. In mijn inleiding beklemtoonde ik het belang van de gebiedsgerichte aanpak in het integraal waterbeleid. In het kader van integrale projecten brengt het bekkensecretariaat alle belanghebbenden uit een bepaald gebied samen. Het Dijle-Zennebekken startte integrale projecten in het gebied van de Hallerbosbeken en voor de speerpuntgebieden IJse en Laan.

De opwarming van de aarde en de toenemende urbanisatie zorgen voor een stijgende trend in de neerslagextremen. Dit geldt in twee richtingen: hogere piekneerslagen én langere droge perioden. Daarom is er dringend nood aan gemeentelijke hemelwaterplannen. Mooie voorbeelden zijn de recent opgemaakte hemelwaterplannen van Overijse en Herent. De provincie Vlaams-Brabant wil hier ook verder op inzetten en bereidt een provinciaal subsidiereglement voor dat gemeenten subsidieert voor de opmaak van een hemelwaterplan. Bedoeling is dat dit subsidiereglement in de loop van 2017 in voege zal treden.

Lokale wateroverlast als gevolg van erosie, vanuit overbelaste rioleringssystemen of vanuit lokale grachten is momenteel nog onvoldoende in kaart gebracht. Aan de hand van ‘Pluvial Flood Maps’ tracht de Vlaamse Milieumaatschappij deze hiaten op te vullen. In twee uitgewerkte pilootgebieden kon men zo het overstromingsrisico nauwkeuriger inschatten. Dergelijke kaarten kunnen ondersteunend zijn voor de opmaak van hemelwater- en erosieplannen.

In de namiddag werden de deelnemers rondgeleid in Leuven, waar ze kennis konden maken met de verschillende projecten van VMM rond het openleggen van de Dijle en zijlopen. Een mooi staaltje van het opwaarderen van water in de stad.

 

2016-12-21