Integrale Visie op Demer en Laak feestelijk ondertekend op 3e Demerdag

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Integrale Visie op Demer en Laak feestelijk ondertekend op 3e Demerdag

Op 28 oktober 2016 mocht ik als voorzitter van het bekkenbestuur de derde Demerdag aftrappen. De Demerdag vormt de jaarlijkse bijeenkomst van iedereen die actief is rond integraal waterbeleid in het Demerbekken. 

We kregen een stand van zaken van de verschillende Integrale Projecten binnen het Demerbekken. Deze projecten willen bijdragen aan de doelstellingen van integraal waterbeleid: het beheersen van de waterkwantiteit (overstromingen, verdroging), het bereiken van een goede biologische en chemische waterkwaliteit van de waterlopen, maar ook structuurkwaliteit en ecologisch gezonde waterlopen en valleien worden hierbij nagestreefd.

Deze derde Demerdag was bijzonder omdat de onderschrijving van de visietekst rond Demer en Laak door de Demerpartners centraal stond. Aan deze visie is jaren gewerkt door tal van partners: het Bekkenbestuur van het Demerbekken en van het Dijle-Zennebekken (Laak), de provincie Vlaams Brabant, de gemeentebesturen (Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo), Regionaal Landschap Noord-Hageland en de Vlaamse Overheid.

De visie integreert de principes van het Sigma-project Demervallei en onderbouwt de toekomstige acties van al de Demerpartners om samen te werken aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demer en Laak tussen Diest en Werchter. Het Sigmaplan, een actieprogramma van Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos, zorgt ervoor dat de Schelde en haar zijrivieren, waaronder de Demer, meer ruimte krijgen om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen. Tegelijkertijd krijgt zeldzame natuur terug alle kansen.

De Demervallei kampt met twee hardnekkige problemen: wateroverlast en verdroging. Bovendien gaat de ecologische waarde van de vallei erop achteruit. De voornaamste oorzaken zijn de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de verregaande verharding van de oppervlakte door gebouwen en wegen.

 De bedoeling van het integraal (Sigma)project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. Dat kan doordat in het Sigmaproject oude bochten van de Demer opnieuw aangesloten worden op de rivier. Zo wordt de Demer maar liefst 11 km langer. Door de stroom als vanouds te laten kronkelen, zullen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Op weldoordachte locaties worden ook bressen in de dijken voorzien, zodat de Demer bij risicovolle hoogwaterstanden kan overstromen in die gebieden waar dit geen of de minst mogelijke schade veroorzaakt.

Naast waterveiligheid en natuurontwikkeling wordt door alle partners ook sterk ingezet om de vallei in de toekomst aantrekkelijker te maken voor recreanten. Zo worden ruimtes ingericht voor paalkamperen en worden ontmoetingsplaatsen langs de Demer uitgewerkt. Fietsers, wandelaars en ruiters zullen kunnen rekenen op een kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod langs de parels in de Demervallei.

Kortom de Demervallei zal de komende jaren geleidelijk aan veiliger en mooier worden. Ik vond het vandaag erg fijn het enthousiasme te zien bij alle partners om hier samen de schouders onder te zetten!

2016-11-03