Studiedag ‘globale rapporten’ van Audit Vlaanderen

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Studiedag ‘globale rapporten’ van Audit Vlaanderen

Op 6 december verzorgde ik het welkomstwoord op de studiedag globale rapporten van Audit Vlaanderen. Mijn diensten organiseerden deze studiedag samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en met Audit Vlaanderen in het Provinciehuis. Naast de toelichtingen over de globale rapporten van Audit Vlaanderen, werd net als vorig jaar tijd voorzien voor goede praktijken die geauditeerde lokale besturen kwamen toelichten en stond een uiteenzetting over forensische audits in de lokale besturen op het programma.

In mijn voorwoord had ik het over het belang van de functie van provinciegouverneur als schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau. Vanuit die optiek heb ik immers zicht op de wijzigende verhoudingen tussen beide niveaus. Daarin is heel wat veranderd de afgelopen jaren.

Partners van lokale besturen

De verhouding tussen voornoemde niveaus is vandaag gewijzigd : minder controle, meer focus op ondersteuning. Het is dan ook geen toeval dat Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur, twee agentschappen die veel met lokale besturen werken, zich allebei als partner van de lokale besturen willen positioneren. Nochtans hebben elk van deze agentschappen een verschillende opdracht. De Vlaamse overheid wil als partner lokale besturen stimuleren zodat zij zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en hun eigen werking professionaliseren. Dat is nodig, want lokale besturen worden als eerste geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen. Enkel goed werkende organisaties zullen erin slagen degelijk met die uitdagingen om te gaan.

Meerwaarde Audit Vlaanderen voor lokale besturen

Audit Vlaanderen is ondertussen bijna vier jaar actief. De achterliggende doelstelling blijft nog steeds: verder bouwen aan goed werkende lokale overheden. Waar ligt dan specifiek de meerwaarde voor de lokale besturen? Audit Vlaanderen zette organisatiebeheersing mee op de agenda van de lokale besturen. Heel wat lokale besturen werken ondertussen op een structurele manier aan de beheersing van hun organisatie. Audit Vlaanderen vormt dus mee het kader voor het functioneren van lokale besturen.

Meer dan 200 auditrapporten

Audit Vlaanderen voerde al bij heel wat gemeentebesturen en OCMW’s een audit uit. In totaal zijn intussen al meer dan 200 auditrapporten opgeleverd. Bij zo’n audit worden aanbevelingen geformuleerd om de werking te verbeteren. Maar een audit geeft ook stof tot nadenken. Audit Vlaanderen bouwt in die zin mee aan een cultuur waarbij lokale besturen hun eigen functioneren kritisch in vraag stellen.

Audit Vlaanderen schrijft globale rapporten over vaststellingen die bij een vooraf duidelijk bepaalde steekproef van lokale besturen werden gedaan. Hierdoor kunnen ook besturen waar de thema-audit niet werd uitgevoerd aan de slag. Heel wat lokale besturen nemen de globale rapporten ter hand om hun eigen werking op het geauditeerde domein te evalueren.

Lokale besturen sensibiliseren en ondersteunen

Als laatste zet Audit Vlaanderen ook in op sensibilisering. Denk hierbij ook aan de databank met goede praktijken. Dat deze studienamiddag georganiseerd wordt, is daar ook een voorbeeld van.

In het voorjaar van 2016 organiseerden Audit Vlaanderen, ABB en de gouverneurs voor het eerst studienamiddagen over de globale rapporten. Het was een groot succes met meer dan 700 deelnemers. De vijf gouverneurs gaven toen al aan de werking van Audit Vlaanderen te ondersteunen omdat we sterke lokale besturen belangrijk vinden.

2017-12-07