Jaarverslag 2018 federale afdeling van de gouverneur Vlaams-Brabant

In de kijker

Deze tekst wordt niet getoond

Jaarverslag 2018 federale afdeling van de gouverneur Vlaams-Brabant

Als commissaris van de federale regering in de provincie Vlaams-Brabant waak ik over de uitvoering en toepassing van de federale regelgeving en ben ik betrokken bij de beleidsvoorbereiding in de domeinen civiele veiligheid en noodplanning, brandweer, wapenwetgeving, politionele veiligheid en openbare orde en specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale politie. Voor de uitwerking en uitvoering van deze taken beschik ik over een 30-tal medewerkers die samen de federale afdeling vormen.

De activiteiten van deze federale afdeling dragen bij tot een provincie waar sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid voortdurend verbeterd worden, vertrekkend vanuit een brede maatschappelijke en sociale gerichtheid:

  • Coördineren, ondersteunen en stimuleren van de lokale politie en gemeentelijke preventiediensten op het vlak van criminaliteitspreventie, burenbemiddeling, handhaving van de openbare orde en verkeersveiligheid.
  • Opvolgen van de werking van de geïntegreerde politie en advies geven over de politieorganisatie met oog voor de gelijkwaardige dienstverlening naar de burger toe.
  • Instaan voor noodplanning, ondersteunen en coördineren van taken met betrekking tot de brandweer en voorbereiden van dossiers in het kader van rampenschade. Coördineren, ondersteunen, informeren of stimuleren van de diverse betrokkenen in het raam van civiele veiligheid.
  • Zorgen voor de toepassing van de wapenwetgeving, voor het afleveren van diverse toelatingen, erkenningen (vb. bijzondere veldwachter) en documenten (vb. wapenvergunningen). Instaan voor het toezicht op de werking van de lokale politie.
  • Samenbrengen van alle betrokken overheden (op de diverse niveaus) en partners met het oog op een integrale en geïntegreerde bijdrage aan een sociale, veilige en leefbare provincie Vlaams-Brabant.

In dit jaarverslag stelt de dienst haar resultaten en werking van 2017 voor. In dit verslag komen 3 grote domeinen aan bod, nl. maatschappelijke veiligheid, civiele veiligheid en wapens. Hierbij wordt telkens ingezoomd op een aantal subthema’s, de resultaten en enkele cijfers worden weergegeven, nieuwigheden en lopende projecten overlopen.

De interne werking wordt bekeken, alsook hoe men zich het voorbije jaar georganiseerd heeft om de dienstverlening naar de partners en belanghebbenden toe zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Er wordt vooruit geblikt en stilgestaan bij enkele nieuwigheden. Afsluitend vind je de contactgegevens voor verdere vragen en informatie.