Coördinatieplatform Stand van de Rand

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Coördinatieplatform Stand van de Rand

De Vlaamse Rand rond Brussel kent heel wat uitdagingen rond mobiliteit, voorzieningen, onderwijs en open ruimte. De Vlaamse regering zet van oudsher in op de regio met een specifiek beleid voor de Vlaamse Rand. Dit beleid werd van nabij opgevolgd en gecoördineerd in twee overlegfora: START en het coördinatieplatform VSGB.

START staat voor STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio en werd in 2004 door de Vlaamse regering gelanceerd als antwoord op de luchtvaartcrisis van begin jaren 2000, door het faillissement van Sabena en de verhuis van DHL naar Leipzig. START zette in op de ontwikkeling van de luchthavenregio met aandacht voor de belangen van omwonenden, werknemers en werkgevers. De nadruk lag op mobiliteit, bedrijfsterreinontwikkeling en arbeidsmarkt.

Bij de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) werden in 2009 afspraken gemaakt voor het nemen van ondersteunende maatregelen om het gebied te versterken. Het Coördinatieplatform VSGB werd opgezet om de uitwerking van deze flankerende maatregelen in de Vlaamse rand op te volgen. Het planprogramma landinrichting van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor de Vlaamse Rand is zo een van de acties. Er werden ook heel wat inspanningen geleverd om de achterstand in te halen op vlak van Nederlandse taal en welzijnsvoorzieningen (bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang, zorg voor personen met een beperking en ouderenzorg, …).

Zowel START als GRUP VSGB hadden een gelijkaardige doelstelling: de voortgang van de verschillende acties in (een deel van) de Vlaamse rand opvolgen en zorgen voor de nodige afstemming tussen de betrokken overheden. Beide overlegfora liepen onder mijn voorzitterschap. De Vlaamse Regering besliste op 17 juli 2015 om het START overleg en het coördinatieplatform GRUP VSGB geïntegreerd voort te zetten in het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’. Ook voor dit nieuwe geïntegreerde overleg zal ik het voorzitterschap opnemen.

‘Stand van de Rand’ zal het flankerend beleid in de Vlaamse Rand als strategisch gebied rond Brussel verderzetten en nauwgezet opvolgen. De werkgroep komt 3 à 4 keer per jaar samen. In dit overleg zetelen de vertegenwoordigers van de kabinetten en de betrokken Vlaamse administraties. We houden de vinger aan de pols via 22 thematische actiefiches, verdeeld over 5 thema’s die bijzondere aandacht vragen: ‘Omgeving’, ‘MOW’, ‘Onderwijs’, ‘Welzijn’ en ‘Wonen’.

Een keer per jaar wordt ook teruggekoppeld over de Stand van de Rand naar de betrokken gemeentebesturen. Het eerste colloquium vond plaats op 22 oktober 2016 te Wemmel. Na een welkomstwoord van minister Weyts, kwamen drie thema’s uitgebreid aan bod:

  • ‘Mobiliteit’ met de herinrichting van de Ring (R0) en de problematiek van het‘Sluipverkeer;
  • ‘Omgeving’ met aandacht voor de realisatie van 1000ha bijkomend toegankelijk groen in het Vlaamse Strategisch Gebied rond Brusse’;
  • ‘Onderwijs’, waarbij uitvoerig ingegaan werd op de capaciteitsmonitor (aangroei aantal leerlingen in de Vlaamse Rand en de hieruit voortvloeiende capaciteitsproblematiek).
Meer informatie: