Coördinerend optreden tijdens noodsituaties

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Coördinerend optreden tijdens noodsituaties

Wanneer een noodsituatie zich voordoet kan er een crisiscoördinatie worden afgekondigd. Al naargelang de ernst en/of de uitgestrektheid zal er een gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd. Wanneer een gemeente de gemeentelijke fase afkondigt, worden de Dienst Noodplanning en ikzelf hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Ik zal de provinciale fase afkondigen wanneer de noodsituatie zich voordoet in meer dan één gemeente van Vlaams-Brabant of wanneer er grote behoefte is aan in te zetten middelen.

De opdrachten van de interventiediensten worden verspreid over vijf disciplines:

  1. De hulpverleningoperaties van de brandweer, eventueel bijgestaan door de operationele eenheden van de civiele bescherming
  2. Medische, sanitaire en psychosociale hulp door MUG- en ambulancediensten, federale gezondheidsinspecteur, het Rode Kruis, psychosociale werkers, …
  3. Politioneel beheer van de plaats van de noodsituatie door federale en lokale politie
  4. Logistieke steun, uitgevoerd door de civiele bescherming, de brandweer en het leger
  5. Het informatiebeheer, uitgevoerd door de gouverneur, hierin bijgestaan door een communicatieverantwoordelijke.

Tijdens een provinciale fase zal het provinciaal coördinatiecomité onder mijn leiding de noodzakelijke beleidsbeslissingen nemen. In het coördinatiecomité word ik uitermate deskundig geadviseerd door vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, eventueel aangevuld met experten, vertegenwoordigers van het betrokken bedrijf en de gerechtelijke overheid. De beleidsbeslissingen genomen door het coördinatiecomité hebben betrekking op schuilmaatregelen, de evacuatie van bepaalde woongebieden, het informeren van de bevolking, het mobiliseren van bijkomende middelen, … Het coördinatiecomité komt normaal samen in de brandweerkazerne van Leuven of in het provinciehuis.

Je als overheid optimaal voorbereiden op een noodsituatie is geen sinecure maar ook hier staan vooraf vastgelegde plannen en overlegmomenten tot onze beschikking. Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op het lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Na elk reëel incident en na elke oefening is een grondige evaluatie noodzakelijk. Uit deze evaluaties worden positieve en verbeterpunten gehaald. Op basis van deze punten worden de nood- en interventieplannen bijgestuurd waar nodig.

Ook buiten noodsituaties wordt overleg gepleegd tussen alle actoren.  Dat gebeurt op het niveau van de provincie in de provinciale veiligheidscel die ik als gouverneur voorziet. Deze veiligheidscel is samengesteld uit de provinciaal ambtenaar noodplanning en een vertegenwoordiger van elke discipline en van de gerechtelijke overheid. Zij geven advies over de op te stellen nood- en interventieplannen, het in de praktijk brengen van de noodplannen en over het oefenbeleid.

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. BE-ALERT is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, dient u zich op voorhand in te schrijven.

Via deze inschrijving, kunt u verwittigd worden via:

  • spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon
  • SMS op uw mobiele telefoon
  • tekstboodschap via e-mail
  • tekstboodschap via fax
Meer informatie: 

Dienst Noodplanning

Tel. 016 26 78 50

E-mail