Complexe investeringsprojecten

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Complexe investeringsprojecten

Binnen het departement Ruimtelijke Ordening ging in december 2012 de Cel Vlaamse strategische Investeringsprojecten (VIP) van start. VIP begeleidt investeringsprojecten vanaf een vroeg stadium. Ze zorgt voor een actief overleg tussen de aanvrager en de verschillende adviesinstanties. De werking van de cel is erop gericht om oplossingen te zoeken, zodat een project in een vroeg stadium rekening kan houden met het standpunt van de betrokken administraties en aangepast kan worden en zo de kans op slagen verhoogt.

Naast VIP is er per provincie ook een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunnings Commissie (GSVC) opgericht. Hierin zetelen de bevoegde adviesinstanties onder mijn voorzitterschap. In de GSVC wordt naar integratie gestreefd van soms tegenstrijdige adviezen vanuit diverse Vlaamse instanties. De GSVC komt ad hoc samen op basis van bepaalde noden.  De voorbije jaren kwamen onder meer projecten aan bod rond windturbines en de inplanting van waterzuiveringsinstallaties.