Dienst van de gouverneur

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Dienst van de gouverneur

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 2011 versterkt de coördinatieopdracht van de gouverneurs en geeft hen specifiek de opdracht om beleidsprocessen en de werking van Vlaamse overheidsdiensten in hun provincie af te stemmen op deze van de andere bestuursniveaus, met name de gemeentebesturen. Sinds oktober 2013 wordt mijn coördinatieopdracht ondersteund door de Dienst van de gouverneur. Deze dienst biedt begeleiding en steun op maat van projecten waarvoor overleg en coördinatie nodig blijkt. Gemeentebesturen, provinciale diensten of Vlaamse administraties kunnen mij via deze dienst contacteren voor begeleiding op maat. Bij de begeleidingstrajecten die de dienst opneemt, gaat het om grotere projecten, waarbij verschillende overheden of beleidsniveaus betrokken zijn en waarbij een integrale benadering cruciaal is voor het welslagen. Daarnaast organiseer ik ook een overlegplatform waarop de Vlaamse buitendiensten elkaar regelmatig ontmoeten met het oog op afstemming en oplossingsgericht werken.

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg ik in het verleden reeds de vraag om het voorzitterschap op te nemen van enkele interbestuurlijke overlegstructuren rond integraal waterbeleid, de Vlaamse Rand en mobiliteit. In het kader van het Vlaamse Rand-beleid was ik voorzitter van  het coördinatieplatform VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) en de ambtelijke werkgroep START. Sinds maart 2016 zijn beide overlegstructuren geïntegreerd in het overlegplatform ‘Stand van de Rand’. De ondersteuning voor coördinatieopdrachten gebeurt vaak vanuit een specifiek daarvoor aangeduide administratie zoals het bekkensecretariaat, het Agentschap Ondernemen, het Agentschap Binnenlands Bestuur of het departement MOW.

 

Meer informatie: 

Jaarverslag coördinatieopdracht 2017

 

Katty Wouters, Tel. 016 26 70 80, E-mail