Gouverneur

Over de gouverneur

Deze tekst wordt niet getoond

Wie is gouverneur van Vlaams-Brabant?

Jan Spooren volgt sinds 1 september Lodewijk De Witte op als provinciegouverneur.

Welke specifieke rol heeft de gouverneur?

Als provinciegouverneur ben ik niet alleen voorzitter van de deputatie, de ‘regering’ van het provinciebestuur, ik vervul ook opdrachten voor de Vlaamse en de federale regering. Vanuit elk van deze functies heb ik specifieke taken te vervullen, maar als provinciegouverneur wil ik vooral een bemiddelaar en bruggenbouwer zijn tussen de verschillende overheden die actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen.

Maatschappelijke problemen los je niet op door te twisten en te kibbelen tussen besturen. Al evenmin door ieder vanuit zijn hokje enkel oog te hebben voor eigen bevoegdheden. Wel door samen naar de problemen te kijken, door te overleggen en door gezamenlijk maatregelen uit te werken. Omdat ik mij als gouverneur op het kruispunt van verschillende bestuursniveaus bevind en ik veelvuldige contacten heb met zeer verscheiden maatschappelijke actoren, vang ik vaak signalen op en herken ik snel beleidsmogelijkheden en -hiaten. Vanuit mijn functie ben ik goed geplaatst om te bemiddelen, consensus te zoeken en te coördineren tussen overheden en om voor lokale besturen een stimulerende en ondersteunende rol op te nemen.

De provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie zonder stemrecht. Op die manier ben ik voluit betrokken bij het bestuur van Vlaams-Brabant. Vanuit mijn schakelfunctie tussen diverse overheden wil ik meedenken met de deputatie als gebiedsgericht streekbestuur en initiatiefnemer van beleid inzake economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, …

Als provinciegouverneur kreeg ik in het verleden vanuit beleidsdomeinen zoals integraal waterbeleid, mobiliteit en het beleid in de Vlaamse Rand de opdracht om het overleg en de samenwerking te coördineren tussen lokale overheden, Vlaamse overheidsdiensten, middenveldorganisaties, … Doel is om te komen tot een gezamenlijke visie of te waken over de uitvoering van beleidsafspraken. Recent heeft de Vlaamse regering deze coördinatierol nog versterkt en gevraagd om bemiddelend en coördinerend op te treden in belangrijke investeringsprojecten, waarbij verschillende overheden en beleidsniveaus betrokken zijn en waarbij een integrale benadering cruciaal is voor het welslagen van deze projecten.

De gouverneur heeft ook bestuurlijk toezicht op de lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, politiezones, polders en wateringen …) als taak. Strikt genomen houdt bestuurlijk toezicht in dat beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Voor alles heb ik echter tot taak om de lokale besturen van Vlaams-Brabant te ondersteunen om hun doelstellingen te bereiken op een correcte manier. Op die manier streef ik ernaar een aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de lokale besturen te zijn, om de beginselen van behoorlijk bestuur te vrijwaren en om de eerlijke behandeling van alle belanghebbenden te bewaken.

Voor de federale regering oefen ik een aantal veiligheidstaken uit. Veiligheid is belangrijk, de overheid streeft ernaar dat alle burgers zich veilig kunnen voelen. Veiligheid is een voorwaarde om elkaar als burgers te ontmoeten en een sociaal netwerk uit te bouwen en is evenzeer een voorwaarde voor persoonlijke vrijheid en ontplooiing. Als gouverneur ben ik mee verantwoordelijk voor de integrale veiligheid in mijn provincie, samen met de burgemeesters, de procureurs des Konings, de politie, … Onze aandacht gaat vooral naar verkeersveiligheid, diefstallen en woninginbraken, een goede noodplanning, …

Lees meer over mijn taken

Publicaties van de gouverneur

Bij de opening van elk politiek werkjaar houdt de gouverneur een toespraak op de zitting van de Vlaams-Brabantse provincieraad. Gouverneur Jan Spooren hield op 29 september zijn eerste toespraak op de zitting van de Vlaams-Brabantse provincieraad. U kan deze toespraken downloaden in PDF-formaat of bestellen in boekvorm.