Colloquium Stand van de Rand over uitdagingen en toekomst Vlaamse Rand

Nieuwsbericht

Deze tekst wordt niet getoond

Colloquium Stand van de Rand over uitdagingen en toekomst Vlaamse Rand

Op 24 november sloot ik als laatste spreker de derde editie van het colloquium 'Stand van de Rand' af.  Dit jaarlijkse colloquium heeft als doel om een stand van zaken te maken van het beleid aangaande de Vlaamse Rand. Tegelijkertijd is het een uitgelezen moment om een blik te werken op huidige en toekomstige uitdagingen.  

Als provinciegouverneur en voorzitter van het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ was ik verheugd een honderdtal mandatarissen en vertegenwoordigers van administraties en verenigingen te kunnen toespreken.  Tijdens deze derde editie vormden de volgende thema’s de rode draad: mobiliteit, onderwijs en welzijn.

Eerst werd de Leidraad Vlaams karakter voorgesteld. Die Leidraad biedt een algemeen kader en concrete tips om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te verstevigen en dit vanuit de pijlers integratiebeleid, taalbeleid en -promotie, taalwetgeving en wonen. Het is een houvast en basis voor lokale mandatarissen om concreet mee aan de slag te gaan.

Mobiliteit, onderwijs en welzijn kernthema’s

De thema’s mobiliteit, onderwijs en welzijn zijn drie belangrijke beleidsdomeinen met grote uitdagingen. Het thema Mobiliteit spitste zich toe op de werken aan fietssnelwegen, aan nieuwe trams of trambussen en aan de Ring 0. Het opzet is om het aandeel van de verplaatsingen per auto gevoelig te verminderen. Er gaat ook veel aandacht naar het inpassen van de infrastructuur in een groenere en meer leefbare omgeving.  Vanuit Onderwijs werd de capaciteitsmonitor toegelicht waaruit blijkt dat de huidige middelen onvoldoende zijn om de te verwachten toename aan leerlingen op te vangen. En dat er meer nodig is om de vele leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands te begeleiden. Welzijn spitste zich toe op de historische achterstand en hoe het gebrek aan welzijnsvoorzieningen voor een deel kan worden weggewerkt wordt door Vlabzorginvest (investeringsfonds in de Vlaamse Rand).

2018-11-27