Taken

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen

Het bestuurlijk toezicht en alle andere taken die ik als gouverneur ten aanzien van de lokale besturen uitoefen, biedt mij de kans om het overleg en contact met alle lokale besturen van mijn provincie te onderhouden en waar nodig aan te halen. Mijn goede contacten met de lokale bestuurders zorgt ervoor dat ik als gouverneur behoorlijk tot goed vertrouwd ben met de specifieke uitdagingen van de besturen en de concrete context waarin bepaalde beleidsbeslissingen worden genomen. Deze kennis stelt mij in staat om een aanspreekpunt, begeleider en partner op korte afstand van de lokale besturen te zijn.

Coördineren en bemiddelen

Een provinciegouverneur is voorzitter van de deputatie en vertegenwoordigt de federale regering en de Vlaamse regering. Dankzij deze neutrale positie, vormt een gouverneur de brug tussen de verschillende overheidsdiensten en andere betrokken partners. In het verleden kreeg ik voor verschillende beleidsdomeinen (integraal waterbeleid, mobiliteit, Vlaamse Rand, …) de opdracht om het overleg en de samenwerking te coördineren tussen lokale besturen, het provinciebestuur, Vlaamse overheidsdiensten, sociale partners en middenveldorganisaties. Ik neem een bemiddelende rol op en breng alle spelers bijeen om projecten of besluitvormingsprocessen in goede banen te leiden. Doel is om te komen tot een gezamenlijke visie of om te waken over de uitvoering van beleidsafspraken.

Handhaven van veiligheid, openbare orde en volksgezondheid

Veiligheid is een hoeksteen van onze democratie en een voorwaarde voor een leefbare samenleving. De overheid moet ernaar streven dat alle burgers zich veilig weten en voelen. Als gouverneur ben ik mee verantwoordelijk voor de integrale veiligheid in mijn provincie. Integrale veiligheid beoogt het voorkomen, beheersen en verminderen van de criminaliteit, de onveiligheidsgevoelens en de overlast, met als ruime doelstelling het verhogen van de leefbaarheid. Dat dient te gebeuren door een allesomvattende aanpak en een onderlinge samenhang. Een allesomvattende aanpak betekent dat zowel preventie, repressie en nazorg aan bod komen. Onderlinge samenhang heeft betrekking op een goede samenwerking tussen alle betrokken diensten op alle beleidsniveaus, zowel publieke als private partners. Samenwerking vanuit meerdere disciplines en met meerdere partijen is noodzakelijk om tot een doeltreffende aanpak te komen. Elke partij heeft haar kennis, expertise, informatie of netwerk, en door deze samen te brengen kan de aanpak van een veiligheidsprobleem in positieve zin worden bevorderd. Als provinciegouverneur kan ik politiediensten, lokale overheden en andere verantwoordelijken  samenbrengen om het veiligheidsbeleid en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Door ervaring en beleidsverantwoordelijkheid op allerlei domeinen, kan ik een grotere verscheidenheid aan elementen en een bredere visie inbrengen in het ontwikkelen van initiatieven en in de besluitvorming.