Bekkenbesturen en integraal waterbeleid

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Bekkenbesturen en integraal waterbeleid

Bij waterbeleid zijn heel wat actoren betrokken: waterbeheerders, rioolbeheerders, lokale besturen, verschillende administraties en maatschappelijke belangengroepen en sectoren. Mijn taak bestaat erin de verschillende processen en actoren binnen het waterbeleid op elkaar af te stemmen. Mijn nauwe band met het provinciale bestuur, het voorzitterschap van de bekkenbesturen en mijn federale taken wat betreft veiligheid, maken dat ik die rol over de verschillende bestuursniveaus heen kan invullen.

Waterveiligheid vergt een bovenlokale aanpak en soms ingrijpende infrastructuurwerken, zoals de aanleg van bufferbekkens of overstromingsgebieden. De complexiteit van deze dossier maakt dat ze soms vastlopen op gebrek aan draagvlak, onduidelijkheid over financiering, zware MER-procedures of planningsknelpunten.

In volgende dossiers werkten we samen met de betrokken actoren een oplossing uit:

  • Bufferbekkens op de Grote Molenbeek (Londerzeel, Merchtem, Opwijk): Er werden afspraken gemaakt qua financiering en plan van aanpak voor de aanleg van bufferbekkens ter bescherming van Londerzeel.
  • Overstromingsgebied Birrebeek: Het project werd opgestart in 2003 en teruggekoppeld met de verschillende adviesinstanties. De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd afgeleverd in 2008. Het advies vanuit ANB bevatte een individuele ontheffing van de verbodsbepalingen in VEN-gebied voor de ophoging van een buurtweg, die deels gelegen is in VEN-gebied. In 2012 vernietigde de Raad van State, na een klacht van een particulier, de bouwvergunning omdat er werken in VEN vergund waren (het verhogen van de buurtweg) en er geen MER was uitgevoerd. Het dossier werd daardoor hernomen en aan de dienst MER voorgelegd. Door gewijzigde adviseringsrichtlijnen en andere dossierbehandelaars, werd door bepaalde adviesinstanties het ontwerp echter opnieuw in vraag gesteld. Ik kwam tussen bij de betrokken overheden om de MER-ontheffingsprocedure te bespoedigen en zo de realisatie van het overstromingsgebied na 10 jaar projectaanlooptijd eindelijk te kunnen inzetten. De MER-ontheffing werd eind 2013 verleend.
  • Lembeek-Noord, Zenne: De dienst van de gouverneur organiseerde een overleg tussen de betrokken administraties om na te gaan of in het kader van de opmaak van het PRUP ‘Kleinstedelijk gebied Halle’ een planologische ruil mogelijk is in overstromingsgebied. Niet-ontwikkelde delen industrieterrein in overstromingsgebied zouden dan omgevormd worden naar natuurgebied, de oppervlakte industrie zou buiten het overstromingsgebied aansluitend op een ander nog te ontwikkelen industriesite kunnen worden gecompenseerd.
  • Lennik, Molenbeek: Op vraag van de gemeente Lennik wil de provincie een bestaand bufferbekken (ongeveer 0.7 ha) omvormen naar een overstromingsgebied van 1.44ha. Het projectgebied ligt echter in VEN. Er wordt met Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos nagegaan hoe een natuurcompensatie kan gerealiseerd worden en of daarnaast ook een planologische compensatie vereist is.