Coördineren van de politie & openbare orde

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Coördineren van de politie & openbare orde

Als provinciegouverneur ben ik belast met het handhaven van de openbare orde en voer ik opdrachten uit om de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een verscheiden takenpakket.

Ik zie toe op een goede samenwerking tussen de politiediensten en tussen de politiezones in de provincie. Ik kan door de bevoegde ministers worden belast met bijzondere opdrachten met betrekking tot veiligheid en politie. Met het oog op een betere dienstverlening aan de burger worden de politiezones ondersteund en aangemoedigd tot meer onderlinge samenwerking, associatieverbanden en fusie. 

Ik volg van nabij de diverse overleg- en coördinatievergaderingen waar verschillende overheden en partners, hulp- of veiligheidsdiensten aanwezig zijn die betrokken zijn bij een project, evenement, festival of manifestatie waar het aspect openbare orde en veiligheid aan bod komt. Ik geef waar nodig ondersteuning om een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken.

Dit heeft onder andere betrekking op manifestaties, betogingen (bv. manifestaties op autosnelwegen), veiligheid m.b.t. het openbaar vervoer, bijzondere wielerwedstrijden, veiligheid in en rond de recreatiedomeinen, doortrekkersterreinen en pleisterplaatsen, problematiek rond de rituele slachtingen naar aanleiding van het islamitisch offerfeest, vuurwerk, veiligheid bij bijzondere evenementen en manifestaties zoals muziekfestivals en autorally’s, veiligheid bij autosportwedstrijden op de openbare weg,  enz.  Met betrekking tot voornoemde evenementen en manifestaties sta ik in voor het onderzoek van de veiligheidsplannen. Het is de bedoeling voortdurend een goede afstemming te hebben tussen organisatoren, gezagsdragers en hulpdiensten om, samen en rekening houdend met de eventuele risico’s, voor de burger een maximale veiligheid te garanderen.

Voor actuele informatie over veiligheid