Een vlot verloop van de verkiezingen helpen organiseren

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Een vlot verloop van de verkiezingen helpen organiseren

In een democratische samenleving staat de participatie van de burgers aan het beleid centraal. Die burgerparticipatie wordt gerealiseerd onder meer door middel van verkiezingen. Door te waken over een goed verloop van de verkiezingen wordt het democratisch gehalte van onze samenleving gevrijwaard.

Als provinciegouverneur heb ik een aantal specifieke taken bij de organisatie van de verkiezingen van de federale Kamer, het Europees Parlement, de Gewest- en Gemeenschaps- parlementen en de gemeente- en provincieraden. De meeste van deze taken zijn gerelateerd aan de lokale organisatie van de stembusslag en – in het geval van lokale verkiezingen – de installatie van de nieuwe besturen.

Zo zie ik er ondermeer op toe dat de gemeentebesturen tijdig en correct een oproepingsbrief versturen naar de kiezers in hun gemeente en vaardig ik een politiebesluit uit om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren. In het geval van verkiezingen voor de Kamer en het Vlaams parlement bezorg ik het nodige stempapier en de kiezerslijsten aan de voorzitters van de betrokken hoofdbureaus, deel - met instemming van de gemeentebesturen - de kiezers per kieskanton in stemafdelingen in en regel de betaling van de verkiezingskosten en de omslag ervan over de gemeentebesturen.

Na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen leggen alle door de Vlaamse regering benoemde burgemeesters hun eed af bij mij alvorens zij hun ambt kunnen opnemen. Dit geldt ook voor de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel.