Mobiliteit

Takenpakket

Deze tekst wordt niet getoond.

Mobiliteit

Vlaams-Brabant kent omwille van haar centrale ligging in het land en de verkeerscongestie rond Brussel heel wat uitdagingen op vlak van mobiliteit. Het initiatief VLOT Vlaanderen wil de dialoog over deze problematiek bevorderen en samen met de verschillende besturen en het middenveld oplossingen zoeken. Concrete beleidsvoorstellen worden uitgewerkt om de mobiliteitsuitdagingen in het centrum van het land aan te pakken. Sommige initiatieven zoals het GEN (Gewestelijk ExpressNet rond Brussel) liepen al jaren binnen START en het coördinatieplatform VSGB. Andere plannen gaan ook breder dan louter de Brusselse Rand en omvatten de hele provincie (bijv. Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn).

Mobiliteitsvisie 2020 (De Lijn)

Mobiliteitsvisie 2020 wil inzetten op een uitgebreid openbaar vervoernet om Vlaams-Brabant tegen 2020 bereikbaar, welvarender en gezonder te maken. Het houdt een forse opwaardering van het bestaande netwerk aan tram- en buslijnen in. Het projectplan ‘Vlaams-Brabant in beweging’ legt onder mijn voorzitterschap een fasering van de voorgestelde maatregelen vast en volgt de uitwerking van de toekomstvisie 2020 op.

Brabantnet (De Lijn)

Brabantnet is een plan voor nieuwe tramlijnen en aansluitende busverbindingen. De Vlaamse Regering gaf op 6 december 2013 haar goedkeuring om drie tramverbindingen uit het project Brabantnet prioritair uit te werken met oog op een realisatie in 2020. Het gaat om de trajecten Brussel – Willebroek, Brussel – Zaventem Luchthaven en Jette – Zaventem Luchthaven.

Flankerend mobiliteitsbeleid Ring Brussel

Op 25 oktober 2013 besliste de Vlaamse regering over de herinrichting van de ring rond Brussel voor de zone tussen E40 kust en E40 Leuven (BVREG ‘optimalisatie van het noordelijk deel van de ring om Brussel in functie van de verkeersveiligheid en doorstroming’). In dit besluit is er ook aandacht voor het flankerend beleid. Er wordt een actieplan uitgewerkt om de vermindering van de verkeersdruk op het onderliggende wegennet duurzaam te verankeren. Het proces wordt getrokken door het departement MOW (Beleidsafdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid) en wordt voorgezeten door de gouverneur. In de brede omgeving van de geplande werken zal in samenspraak met de betrokken gemeenten en steden bekeken worden hoe het verkeer dat vandaag de hoofdwegen mijdt er terug naar kan geleid worden, voor, tijdens en na de werken.

In 2014 is werk gemaakt van een inventaris van mogelijke maatregelen die een gemeente of stad kan nemen om sluipverkeer tegen te gaan. Dit werd in fiches opgenomen die ter beschikking zullen gesteld worden van de lokale besturen. Daarnaast heeft het departement MOW een studie aanbesteed om mobiliteitsdata van GPS-systemen aan te kopen ter ondersteuning van dit project. Op 27/01/2015 vond een eerste overleg plaats met de brede regio rond het  ‘vak Zaventem’, waar de werken aan de ring van start zullen gaan. In de loop van 2015 zijn de betrokken gemeenten volop aan de slag gegaan met de mobiliteitsdata om na te gaan welke wegen op hun grondgebied prioritair moeten worden aangepakt en waar men een proefopstelling wil uittesten. Intussen werden in verschillende gemeenten al maatregelen genomen. Zo werd in Veltem-Beisem gewerkt met eenrichtingsstraten, heeft Zaventem verschillende tractorsluizen geplaatst op landelijke wegjes en is in Kortenberg een verkeerscamera ingezet om eenvoudiger te kunnen handhaven op uitzonderlijk plaatselijk verkeer.